Saturday, 30 August 2014

1 Hari Lagi - Debaran Makin Menggila

Dari kiri adik mak kandung aku, Pak Cik Tumijan Wahid, abang aku, Ayub Abd Manaf (tengok hidung kitorang kalau tak percaya), jurunikah, almarhum Ustaz Aziz, ayahandaku dan adik tiri dia. 
Assalamualaikum. Bismillah.

Gila kau. Kahwin. Memanglah teruja. Tapi ini langkah paling tekad pernah aku buat dalam hidup. Lepas ni, tak boleh nak paling dah, kalau apa-apa terjadi.

Oh ya. Alhamdulillah. Sesi Jejak Kasih aku selesai tanpa sebarang masalah. Malahan, di hari bahagia ni seluruh keluarga kandung sebelah mak (tapi mak tak dijumpai) sebelah arwah abah termasuk emak tiri aku hadir. Yahoo...Itulah rahmat terbesar buat aku.

Selain daripada mak aku, yang sibuk mulut (matanya dah tak nampak) yang paling sibuk lagi ialah mak-mak saudara dan sepupu sepapat aku. Maklum aje, di sebelah ayah, aku sepupu terakhir yang paling lawa (ahaks) yang berkahwin. Di sebelah mak, aku antara sepupu tertua yang berkahwin. Meriah ooo. Sampai sekarang aku ingat lagi. Aku suka bila semua orang berkumpul.

Kawan baik aku, Budiwati dan kak Norazlina Omar pun ada. Kawan-kawan sepejabat yang lelaki, turut serta baik malam mahupun siang. Indah. Memang sangat indah. Kawan-kawan lain seperti Shima, Kak Ana, Kak Linda, antara orang yang sibuk. Aku ingat mereka. Aku ingat. Malah mak kak Linda yang bersusah payah menginaikan aku.

Selain daripada tu, dah tentulah yang paling gedik menghitung hari ialah pengantin dua orang ni. Aku tak lupa beri amaran sekali lagi, kalau sesat barat, siaplah. Jangan jadi macam masa bertunang hari tu. Emak aku dah siap bariskan 'kemungkinan-kemungkinan' yang aku sebenarnya ditipu la, tunang aku dah lari lah, tunang aku tak mahu bertunang la sebab rombongan yang hantar bertunang dah sesat barat.

Magik tak? Tak lah.

Menyelami Konsep Makna dalam Semantik

foto : Carian Google

Pengenalan

Tarigan, (1985 : 7) mendefinisikan semantik sebagai telahan makna atau kajian yang menelaah lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna dan hubungannya serta peranannya terhadap manusia dan masyarakat.  Semantik meliputi makna, perkembangan dan perubahan leksem.   Semantik merupakan elemen penguat kajian linguistik dalaman selain sintaksis, fonologi dan fonetik serta morfologi. 

Di bawah kata kunci ‘makna’ itu sendiri ahli bahasa membahagikannya kepada beberapa bahagian seperti makna linguistik dan makna sosial.  (Tarigan, 1985 :11)  Makna yang akan dibincangkan di dalam kajian ini adalah makna-makna yang dirangkumkan di bawah leksem atau kata makna linguistik. 
Jenis makna adalah sangat subjektif. Pateda (1990 : 53-70) menghuraikan 25 jenis makna mengikut turutan manakala Abdul Chaer mengelaskannya kepada makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial dan non referensial, denotatif, konotatif, konseptual, asosiatif, kata istilah, idiom serta kata peribahasa.  (Abdul Chaer 1990: 61)

Objektif

Objektif kajian ini ialah membincangkan dan mengulas mengenai makna-makna yang menjadi sebahagian elemen terpenting dalam subjek semantik iaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, makna referensial dan makna asosiatif.  Ia bertujuan untuk meneguhkan pengetahuan mengenai aspek semantik yang perlu difahami di dalam Bahasa Melayu.  Perbincangan juga akan membawa pandangan tokoh-tokoh bahasa serta contoh-contoh yang berkaitan.

Ranah Kajian

Perbincangan akan meliputi pengertian secara terperinci mengenai makna-makna yang telah disenaraikan berasaskan fakta yang diperolehi serta membawa contoh-contoh yang mudah difahami.


1.      Makna Leksikal
Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dll (Fatimah, 1999 : 13)  Manakala Tarigan (1985 :11) menyatakan makna leksikal adalah sebahagian daripada makna linguistik selain daripada makna struktural.  Makna leksikal juga dirujuk sebagai makna yang ada pada leksem dan berdiri dengan sendiri tanpa terikat dengan apa-apa konteks.  Makna leksikal boleh juga dikatakan makna alami berdasarkan pandangan mata berkenaan apa yang ada pada sifat benda atau peristiwa itu. 
Contoh makna leksikal
1.1.Bunga        - bahagian tumbuhan untuk pembiakan  
 Contoh ayat ‘bunga itu cantik’ mengandungi makna leksikal tentang tumbuhan itu.

1.2. Parut         -  bekas luka –
Contoh ayat : ‘dia meraba parut di mukanya’ - merujuk kepada takrif bekas luka di muka

1.3.Hulu          -  permulaan 
1.4. 
Contoh ayat : ‘Askar British sudah bersiap sedia di hulu Sungai Pahang’ – mengandungi makna leksikal tentang kedudukan askar tersebut di permulaan sungai

1.5.Kendur      - tidak tegang
Contoh ayat : ‘Tali ampaian yang kendur’ – membawa makna keadaan tali ampaian

Kesemua contoh ayat di atas tidak membawa maksud lain, melainkan maksud yang menggambarkan keberadaan objek atau peristiwa itu secara lahiriah. 

2.       Makna Gramatikal

Darwis Harahap (1994 : 49) memperincikan gramatikal adalah nahuan atau tatabahasa.  Lantas makna gramatikal membawa maksud makna yang menjelma selepas berlakunya proses gramatikal yang ditentukan oleh ciri-ciri urutan kata, intonasi dan bentuk.  Ia juga bermaksud makna yang terhasil apabila terdapat imbuhan yang bergabung dengan kata dasar ataupun dengan kata terbitan yang sudah dilekatkan pengimbuhannya.  Bahasawan, Abdullah Yusuf (2009 :3) mendefinisikan ia sebagai bidang kajian semantik yagn mengkaji makna yang muncul daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penyisipan, penggandaan dan pemajmukan.  Manakala Chaer (2009 : 62) juga memberikan definisi yang lebih kurang sama iaitu makna yang hadir akibat proses gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi dan komposisi.

2.1 Makna Gramatikal Pengimbuhan
Ia berlaku terbentuk apabila bentuk kata berubah kesan daripada penggunaan imbuhan daripada kata dasar yang melahirkan makna gramatis.   Imbuhan bentuk kata terdiri daripada morfem bebas atau kata dasar dan menarik imbuhan kepadanya sama ada awalan, sisipan, akhiran dan apitan.

Contoh perkataan : dikerjakan.  Kata dasar kerja ditokok dengan imbuhan apitan “di” dan “an” yang membawa maksud gramatikal ‘telah atau sedang dilakukan’ seperti di dalam contoh ayat:
Sawah itu dikerjakan oleh Pak Ali.

Bagaimanapun ia membawa makna berbeza bagi ayat di bawah yang membawa maksud ‘dibelasah’ atau ‘sedang dipukul’ dalam contoh ayat:
Bawang Merah dikerjakan oleh emak tirinya seteruk-teruknya.

            2.2 Makna Gramatikal Penyisipan
Kamus Dewan edisi 4 menganggap sisipan adalah imbuhan kerana sifatnya yang ditokok kepada kata dasar akan membuahkan perubahan makna.  Ia muncul di tengah-tengah kata dasar tetapi dianggap pendam kerena tidak berupaya melahirkan bentuk-bentuk terbitan baharu. 
Terdapat empat bentuk sisipan iaitu –em-, -el-, -er- dan –in- yang terkandung di dalam tiga kategori perubahan makna. 
2.2.1.  Sisipan di dalam kata dasar seperti ‘telunjuk’, ‘gerigi’ yang membawa makna ‘sesuatu’ yang mempunyai sifat ada di dalam kata dasar. 
2.2.2  Sisipan di dalam kata adjektif yang terdapat di dalam frasa ‘selerak’ ‘gemuruh’ dan ‘kerlip’ yang menjunjung makna gramatikal ‘bersifat’
2.2.3  Sisipan di dalam kata kerja yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang melalui proses pengimbuhan seperti ‘berselerak’, ‘mengerlip’ dan menjelajah.
    
    2.3    Makna Gramatikal Penggandaan
Penggandaan atau pengulangan ditakrifkan oleh Tatabahasa Dewan (1993 :49) sebagai produksi proses mengganda atau mengulang kata dasar sama ada sebahagian ataupun keseluruhannya.  Kata ganda dicabangkan oleh Abdullah Hassan (2002:36) kepada 5 kelompok iaitu gandaan penuh, gandaan separa, gandaan berentak, gandaan sisipan dan gandaan bebas.  Walau apa pun jenis gandaannya ia membawa makna gramatikal bagi sesuatu perkataan seperti contoh perkataan ‘mata-mata’  tertakluk kepada penggunaan ayat, ia boleh membawa maksud ‘mata yang banyak’ dalam ayat
Dia tunduk apabila perasan ada mata-mata merenungnya.
atau ‘penyiasat/detektif/anggota polis berpangkat rendah’
Ahmad disoal mata-mata sebentar tadi.
      2.4. Makna Gramatikal Pemajmukan
Pemajmukan ialah proses mengahwinkan dua kata dasar atau lebih dan hasilnya memberikan makna yang berbeza dan spesifik terhadap kata dasar tersebut.  Terdapat 2 jenis kata majmuk iaitu kata majmuk yang dieja bercantum dan kata majmuk yang dieja berjarak.  (Tatabahasa Dewan 1993:73)  Prof Abdullah Hassan pula menggariskan pemajmukan sebagai frasa yang mempunyai dua perkataan atau lebih tetapi bersifat satu perkataan seperti contoh perkataan ‘atur cara’.  Perkataan ‘atur’ dan ‘cara’ merungkaikan dua makna yang berbeza tetapi apabila proses gramatikal pemajmukan berlaku ia membawa makna gramatikal bermaksud ‘susunan program yang sudah diatur’ ataupun ‘satu unit dalam sistem teknologi maklumat’

3.       Makna Kontekstual
Konteks dari segi pengertiannya bermaksud bidang atau ruang pengaruh bagi maklumat yang ditunjukkan oleh makna ayat atau perkataan dalam maklumat tersebut.  Ia mungkin juga berpunca daripada satus dan sifat unsur yang berlainan mengikut situasi dan tempat penggunaan unsur tersebut.  Makna kontekstual terhasil daripada hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ia digunakan.  Sarwiji (2008:71) juga berpendapat, makna kontekstual adalah makna kata yang berpadanan dengan konteksnya.  Chaer (1994: 201) menegaskan bahawa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem yang berada dalam konteks.  Konteks pula merangkumi pengertian berkenaan dengan situasi penggunaannya iaitu tempat, waktu dan lingkungan.
            Perhatikan contoh-contoh ayat di bawah untuk perkataan ‘badan’
a)      Kaum wanita sangat prihatin dengan perubahan bentuk badan
Makna kontekstual perkataan ‘badan’ ialah ‘fizikal atau rupa tubuh seorang manusia.’  Konteks penggunaan ayat ialah dalam lingkungan manusia atau wanita.
b)       Badan bukan kerajaan dianggap wira dalam isu ini
Maksud ‘badan’ bagi ayat di atas adalah ‘organisasi atau pertubuhan’ yang terangkum dalam konteks situasi ia digunakan pada masa ayat itu dituturkan. 
c)      Retak badan dan takdir setiap orang berbeza
Perkataan ‘badan’ di sini bergabung dengan retak menjadikan ia perkataan baru membawa maksud ‘nasib.’ 
d)     Mereka sedang mengaplikasi gerakan alun badan
Penggunaan perkataan ‘badan’ di dalam ayat di atas ini membawa maksud ‘pergerakan’ dan makna kontekstual ini didefinisikan dari istilah sains sukan. 

4.        Makna Referensial
Kridalaksana (1993 : 133) menakrifkan makna referensial atau makna rujukan atau makna acuan adalah makna bahasa yang rapat dengan dunia di luar bahasa (objek atau gagasan fikiran).  Sebagai contoh perkataan ‘baju’ atau ‘seluar’ adalah makna rujukan bagi pakaian yang boleh dilihat dengan mata kasar di dunia ini.  Ia sinonim dengan sesuatu yang dapat dijelaskan dengan analisa komponen iaitu denotatif. 
Djajasudarma (1993) pula memberikan definisi makna referensial sebagai makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau rujukan atau acuan.  Ia juga disebut makna kognitif kerana berasaskan acuan.  Makna ini biasanya berasaskan sifat kata nama.  Contoh makna referensial ialah bentuk kata dalam kata nama khas seperti Taman Medan, Taman Jaya yang merujuk kepada acuan tempat.
           
5.      Makna Asosiatif

Kamus Dewan Edisi Empat mendefinisikan makna asosiatif atau makna kiasan sebagai makna kata yang tidak merujuk  kepada makna harfiah tetapi memaksudkan makna yang tersurat atau boleh juga dikenali sebagai makna konotasi. 

Setiawati Dermujowono, menulis bahawa makna asosiatif adalah perkaitan atau perhubungan (asosiasi) yang muncul dalam fikiran seseorang apabila mendengar perkataan tertentu.  (Kushartanti, et.al,2005).  Ia boleh jadi dipengaruhi unsur dalaman seperti perasaan ketika itu atau unsur luaran seperti pengetahuan dan pengalaman.
Makna asosiatif dikelaskan di bawah makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif, makna kolokatif dan makna idiomatik.

Contoh penggunaan makna asosiatif ialah perkataan ‘api’  yang membawa maksud ‘kemarahan atau emosi negatif kepada orang yang sedang bermasalah’. 

Sebagai itlakannya dapatlah disimpulkan bahawa kajian semantik meliputi aspek kajian makna yang sangat luas dan berkaitan seperti yang dibincangkan di atas.   Ia melibatkan pengkajian linguistik yang sangat teliti terhadap konsep makna di dalam setiap perkataan.  Tidak dapat tidak ia memayungi semua aspek denotatif dan konotatif makna juga perubahan makna disebabkan proses pembentukan bahasa seperti pengimbuhan, penggandaan dan sebagainya. 

Sebagai sebahagian daripada elemen bahasa yang menjadi wahana komunikasi manusia, kajian semantik dilihat memperindahkan bahasa dengan kajian-kajian melibatkan aspek gramatikal, leksikal, denotatif, konotatif, asosiatif, referensial dan non referensial dan sebagainya.   Bibliografi

Makna gramatikal,  6 April 2012, Sosiolinguistik Melayu –Sofuan, diperolehi  September 26, 2013 daripada http://sosiosofuan.blogspot.com/2012/04/25-makna-gramatikal.html

Pemajmukan,  Oktober 2009, Muhammad Yusri bin Yusof, Laman web tatabahasa Melayu diperolehi pada September 27, 2013 daripada http://www.oocities.org/yus7441/index.htm

Makna leksikal dan gramatikal, 12 December 2011,  Iwan Alinurdin, diperolehi September 25, 2013 daripada http://iwanalinurdin.blogspot.com/2011/12/menggunakan-makna-bentuk-bentuk-kata.html

Makna leksikal dan gramatikal,  1 Mei 2003,  Semantik (makna leksikal dan gramatikal) diperolehi September 26, 2013 daripada http://melydelviya.blogspot.com/
Makna kontekstual dan konseptual , tiada rekod tarikh, Little’s Duck Blog, diperolehi September 27, 2013 daripada http://lailyardiyani.blogspot.com/2013/01/makna-konseptual-dan-makna-kontekstual.html
Jenis-jenis makna dalam semantik,     5 Jun 2013, Sesejuk mata memandang, semanis bahasa berbicara, diperolehi September 27, 2013 daripada http://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-makna-dalam-semantik.html

Makna rujukan, 20 Disember 2011, Rujuk Nota, diperolehi September 27 2013 daripada http://rujuknota.blogspot.com/2011/12/makna-rujukan-dan-makna-bukan-rujukan.html

Friday, 29 August 2014

2 Hari Lagi - Maka Rahsia Terbongkar Sudah

kakak aku, Kasmah Abd Manaf, dua dari kiri. Cuba tengok hidung kami. Sama tak? Kiri sekali We aku, Puan Normah Zainuddin kakak ayah angkat aku. Di sebelah aku Puan Noraini Wahid, adik mak kandung aku.
Assalamualaikum. Bismillah.

Keberadaan aku sebagai anak angkat dalam keluarga Tuan Mansor bin Samsudin dengan Puan Khadijah binti Abdullah ni memang aku dah maklum lama dah. Semasa aku berumur 15 tahun lagi. Namun begitu, aku tak percaya. Bila semakin besar khabar tu semakin kencang pun, aku abaikan juga. Tak jadi kudis pun pada aku.

Bila sudah bertunang, dan merancang pulak nak kahwin, tentulah ia menjadi kudis yang perlu aku ubatkan. Sebab, ayah ialah bapa angkat. Tak boleh mewalikan aku. Kena cari wali hakim. Sebelum guna wali hakim, kena pastikan dulu keberadaan wali sebenar aku. Lepas mendapat perintah mahkamah, aku terus telefon TV3 dan masuk rancangan Jejak Kasih untuk mencari mak dan ayah kandung aku.

Lain yang aku cari, lain yang aku dapat. Dah, telefon tak habis berdering-dering, bukan nak tolong cari. Nak mengorat aku pulak. Berapa punya bagus rakyat Malaysia ni kan. Ada tu sampai menyamar jadi inspektor di balai polis Bentong. Aku telefon semula, hah kan dah kantoi.

Akhirnya, bantuan Allah tiba, apabila seorang hamba Allah dari Johor mengesahkan alamat terakhir wali aku. Aku bacakan alamat itu kepada dia yang ketika itu sudah menjadi tunangan aku.

"Eh, itu kampung abah saya," ujarnya. Aik...magik tak? Magik tak? Itulah aku kata, ini semua bukan kebetulan. Memang Allah sudah tulis jodoh dan garis lingkup jodoh aku begini jalinannya. Tugas menjadi lebih mudah lebih-lebih lagi almarhum nendanya mengenali hamba-hamba Allah yang disebutkan namanya itu, iaitu almarhum ayahanda aku. 

Rentetan itu, almarhum pak long aku (ketika itu masih hidup) menceritakan tentang dua orang saudaraku, seorang kakak dan seorang abang yang ketika itu tinggal di Sg Lui. Selepas mendapatkan dokumen yang diperlukan, kami pun bertolak ke tempat yang dimaksudkan. Terjadilah jejak kasih yang kedua. Abang aku rilek aje. Yang kakak aku lagi rilek, dia buat muka selamba. Akulah yang menangis berjemban-jemban mengenangkan yang aku ni sebenarnya ada adik-beradik.

Mak dengan ayah aku macam mana? Cemas gila beb! lagi-lagi mak aku. Siap gelarkan aku, anak angkat. Kalau siapa-siapa bertanya, dia akan menjawab, saya tak ada anak. Ada anak angkat je. Sedih tak? Walhal, aku tak pernah pun anggap dia mak angkat ke, apa ke. Sampai sekarang pun, kalau balik kampung, memang mereka berdualah yang aku cari. Adik-beradik dialah mak saudara aku, anak-anak saudara dialah sepupu-sepapat aku. 

Mungkin diingatnya aku akan berpaling kepada keluarga kandung aku (adik beradik mak aku) dan adik-beradik aku sendiri. Entahlah. Kami berkenalan semasa masing-masing dah dewasa. Jadi, ukhwah tu agak hambar. Tapi sekarang, aku kamceng dengan kakak aku. Tiap kali raya, aku tak pernah lagi lupakan mereka. Malahan adik-adik kakak aku pun dah macam adik beradik aku. Happening. Seronok kan.
Di antara orang-orang kuat yang menjayakan majlis pertunangan aku. Dua-dua belah kanan tu sepupu aku.

Kaedah Didik Hibur dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Foto : Carian Google
Bertitik tolak daripada keperluan mengisi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan maka, kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dipastikan memenuhi aspek penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan dan pemulihan.   Kita semua maklum bahawa mata pelajaran Bahasa Melayu adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh murid-murid terutama di sekolah rendah sebagai langkah awal mempercepatkan proses penyebatian perpaduan antara kaum menerusi bahasa.
            Bahasa Melayu, walaupun ditutur secara meluas oleh kelompok kaum Melayu dan bukan Melayu, masih memerlukan penambahbaikan dari segi  penggunaan Bahasa Melayu Tinggi yang tidak kedapatan di dalam bahasa rancu pertuturan harian kita.   Begitu juga dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah, dari masa ke semasa memerlukan penambahbaikan untuk memastikan ia berlangsung dengan seronok di samping mencapai matlamatnya sebagai bahasa utama di Malaysia.
Jean Piaget menegaskan murid-murid berumur 7 -11 tahun berada di dalam tahap operasi konkrit di mana mereka sudah membuka minda untuk bersosial iaitu berkawan, bermain dan bergaul dengan rakan-rakan sebaya.  Teori tahap ketiga ini memungkinkan minda mereka penuh dengan kecurigaan dan sedikit demi sedikit menguasai pemikiran logik.  Begitupun, seadanya kanak-kanak, perasaan mereka tidak terhindar untuk bermain dan berseronok walaupun kesedaran berfikir secara egosentrik semakin menipis. 
Kabinet Malaysia pada 8 Julai 2009 telah memutuskan untuk memansuhkan PPSMI dengan mata pelajaran Sains dan Matematik kembali diajar di dalam Bahasa Melayu di sekolah kebangsaan pada tahun 2012.  Untuk melaksanakan pendekatan menguasai Bahasa Melayu sebagai salah satu transformasi kurikulum  di sekolah rendah maka kaedah didik hibur diperkenalkan.    Didik hibur bermaksud mendidik dengan maksud mengajar atau memelihara tetapi dengan cara yang menggirangkan dan menyenangkan hati.  Secara asasnya ialah adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran santai tanpa rasa tertekan oleh guru mahupun murid-murid di mana mereka bebas berekspresi di dalam konteks pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu yang mungkin meliputi unsur estitika, lakonan, lelucon dan sebagainya.
Menurut (Amy 1964: Fagen), kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain.  Ini menunjukkan betapa polosnya kanak-kanak yang hanya mementingkan keseronokan bermain.  Lalu, di sinilah terselitnya cirri-ciri masukan didik hibur yang antaranya mestilah ceria kerana berunsur kelakar walaupun tidak lari daripada cakupan unsur pembelajaran bahasa seperti lakonan,  muzik, puisi dan lawak jenaka.   Apabila kedapatan elemen-elemen demikian,  ia akan mengurangkan rasa cemas atau tidak yakin murid-murid terhadap guru apabila sesi dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang melibatkan kesemua murid.  Guru berperanan sebagai pemudahcara dan secara keseluruhannya aktiviti dijalankan oleh murid-murid.    Dengan itu, murid-murid diharapkan dapat berinteraksi di dalam kumpulan dan bereksperimen dengan wahana seperti nyanyian, lakonan, bacaan berirama sebebasnya tetapi masih di dalam kawalan para guru. 
Sebagai contoh, guru boleh memperdengarkan murid-muridnya lagu Rama-Rama (lihat Lampiran 1) nyanyian Ella.  Lagu ini dipilih kerana ia agak moden berbanding lagu-lagu puisi berima yang ‘keanak-anakan’ Pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan berasaskan lirik lagu ini seperti aktiviti nyanyian.  Aktiviti nyanyian adalah untuk aplikasi teknik ajuk hafaz untuk membiasakan murid-murid dengan liriknya.  Boleh juga dilakukan aktiviti bacaan berirama dengan bantuan guru. 
Apabila lirik tersebut telah diingati, aktiviti lanjutan boleh dilakukan seperti aktiviti lakonan.  Guru boleh melibatkan jumlah murid yang ramai berdasarkan lirik lagu tersebut.  Sebagai contoh watak rama-rama, bunga, pokok, matahari, manusia dan penyanyi latar atau pencerita.  Aktiviti boleh dijalankan berasaskan lirik tersebut tetapi menggunakan skrip yang kreatif dan melucukan.  Guru-guru mungkin boleh merujuk kepada klip video persembahan akhir tahun siri Upin dan Ipin, sebagai contoh. 
Selanjutnya guru boleh memulakan sesi memahami bahasa puitis dan makna puisi sebagaimana yang tercatat di dalam lirik sebagai contoh memahami rangkap

Ekspresi dirimu menawan hatiku
Ingin aku terbang bersamamu
Melihat kerenah melihat telah
Manusia yang sering telagah


Murid-murid boleh digalakkan mencari makna dan diajar membaca kamus seterusnya memahami rangkap demi rangkap.  Semasa sesi ini berlangsung, murid-murid boleh dibahagikan kepada kumpulan kecil dan mereka akan diminta menulis semula rangkap tersebut secara kreatif.  Secara kreatif mungkin bermaksud kebolehan mewarna dan melukis boleh diaplikasikan sekaligus memberi peluang mereka menggunakan kedua-dua otak kiri dan kanan secara maksimun.   Untuk sesi ini, pendekatan komunikatif digunakan dimana pengajaran berpusatkan murid di dalam proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.  Guru-guru menjadi pemimpin dan pemandu serta pemudahcara.
Sebagai intihanya, kaedah didik hibur merupakan kaedah yang sesuai dengan situasi generasi Y pada masa sekarang.  Pendekatan berasaskan keceriaan tanpa meninggalkan aspek pendidikan amatlah diperlukan memandangkan kaedah pembelajaran tradisional memungkinkan suasana pembelajaran dan pengajaran berlangsung hambar.  Akhir kalamnya akan menjadikan murid-murid lesu dan hilang minat mendepani subjek tersebut.  Ini akan meninggalkan impak negatif terhadap perkembangan bahasa melayu itu sendiri dan melayukan proses menjadikan ia sebagai bahasa utama penyatuan kaum di Malaysia.

Lampiran 1
Lirik Lagu Rama-Rama - Ella

Seumpama rama-rama
Terbang bebas di udara tanpa ada halangan
Aman damai suka-suka, riang ria
Tanpa ada rasa duka sengketa
Rama-rama

Ekspresi dirimu menawan hatiku
Ingin aku terbang bersamamu
Melihat kerenah melihat telatah
Manusia yang sering telagah

Ekspedisi ini bagai tiada henti
‘Kan menjadi antologi diri
Terhentilah mimpi terhapuslah sepi
Sanubari yang lebih berani

Terminal yang pasti satu fitrah hati
Kerana yang sejati tiada kekal lagi
Terbanglah ke sini mencari abadi
Terbanglah ke mari mencari hakiki

Seumpama rama-rama
Melewati panorama yang penuh warna warni
Taman bunga taman damai
Dengan aksi lincah berputik hidup yang harungi
Rama-rama


Bibliografi

Ahmad Kamal bin Ramtan. (2013, Januari 17) Keperluan Didik Hibur Dalam Pengajaran, diperolehi pada Oktober 16, 2013 daripada http://jpn.moe.gov.my/jpnmelaka/index.php/ms/  
S. Fauzan dan Azam Dungun (tiada tarikh) Lirik lagu Rama-Rama, Ella diperolehi pada Oktober 16, 2013 daripada  http://www.liriklagumuzika.com/2008/03/lirik-rama-rama-ella.html
Ain.  SKPX 2083 Psikologi Perkembangan  (2007, Januari 29) Tahap Operasi Konkrit (7-11 Tahun)  diperolehi pada Oktober 16, 2013 daripada http://teoripiaget.blogspot.com/
Catatannota. (2011, Ogos 15) Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah, diperolehi pada Oktober 16, 2013 daripada http://catatannota.blogspot.com/

Monalita Mansor (2013, Oktober 12) TGFU dalam Pendidikan Jasmani, diperolehi pada Oktober 16, 2013 daripada http://monalitamansor.blogspot.com/

Thursday, 28 August 2014

3 Hari Lagi

Assalamualaikum. Bismillah.

Akhir 1995, aku ke Haadyai. Ikut rombongan bersama geng hu ha aku la. Sepanjang perjalanan (kami naik bas) di setiap tempat yang aku singgah, aku telefon dia. Tapi tak berangkat-angkat. Oh ya, satu hal yang aku geram sangat masa kami mula-mula berkawan, dia tak beritahu nama betul dia. Macamlah, aku nak jaja nama dia, kalau aku tahu nama sebenar dia!

Di Haadyai pun, apa-apa cenderamata yang aku beli, mesti ada untuk dia. Ah! sudah. Kalau tak aku yang sakit, dia yang sakit ni. Ada beberapa lagi benda pelik yang aku kira bukan kebetulan. Memang dah jodoh sebenarnya. Selang beberapa minit aku isytihar perang putus dengan boyfriend yang sedia ada tu, dia menelefon dan aku boleh ketawa dan senang hati, walhal sekejap tadi aku menangis! Memanglah aku ni entah apa-apa.

Satu ketika, raya kedua tahun bila aku tak ingat. 95 kot. Aku teringat pada dia, sebabnya dah berapa hari pulak dia tak telefon. Maklumlah raya. Orang sibuk. Aku nak sibuk apa. Adik-beradik pun tak ada. Sebaik balik beraya dari rumah jiran, dia menelefon semula. Sekarang cuba cakap...aku ingat dia ke, dia ingat aku...hehehe.

Dalam pada tu, kami dah pandai berdating pulak. Sebulan sekali, dan pada kebanyakan ketika, dia datang berjumpa aku di Temerloh atau Mentakab. Tapi disebabkan muka aku ni 'muka wanted' (semua orang cam - sebab aku bekerja di sekitar situ juga) langkah aku panjang sikit dan kami berjumpa di Kuala Lumpur pulak. 

Sampai la satu ketika, aku jemput dia ke rumah, sebab masa tu musim kuinin. Dan, pada masa tu jugak, selepas dia melamar aku dengan brutalnya di Taman Tasik Titiwangsa, ayah minta kepastian mengenai kami. Macam tahu-tahu saja, dia pakat angguk dan setuju untuk menuju kepada komitmen yang lebih pasti.

Magik ke? Biasa-biasa aje kan?


Al fatihah untuk sebahagian tenaga penting yang memungkinkan majlis pertunanganku menjadi nyata. Dari kiri almarhum Aki Penang, almarhum Aki Menteri (jurucakap pihak perempuan), abah (pak mentuo den), almarhum Tok Long Bendahara (jurucakap pihak lelaki), almarhum Pak Cik Ramlee (ketua kampung), Pak Cik Mat Lani, almarhum Pok De Manaf dan almarhum Ustaz Aziz (jurunikah kami)

Kekangan Terhadap Pelajar Asing Dalam Menguasai Bahasa Melayu

foto : Carian Google


PENGENALAN

Data enrolmen pelajar antarabangsa di IPTS dan IPTA pada tahun 2010-2011 menunjukkan bahawa berlaku peningkatan kemasukan pelajar asing yang merupakan agen penyebar maklumat mengenai Malaysia, bahasa budaya dan cara hidup komuniti ke seluruh dunia. Kehadiran mereka tidak dapat tidak memaksa mereka memahami bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi Malaysia sebagai wahana atau pemudahcara untuk memudahkan kehidupan seharian mereka.
Kekangan daripada Kamus Dewan Edisi Empat membawa maksud halangan atau had mahupun sekatan yang menidakkan sesuatu itu berlangsung seumpama aliran air sungai yang dibenteng daripada mengalir terus, sudah tentulah menimbulkan masalah di sebelah hilirnya.  Pelajar asing adalah merujuk kepada pelajar daripada luar Malaysia yang mendapatkan ilmu sama ada di IPTS atau IPTA di serata tanah air.

OBJEKTIF
Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti  sejauh mana kemahiran penggunaan kemahiran bertutur bahasa Melayu diaplikasikan oleh pelajar asing di Malayisa.  Dalam masa yang sama, ia juga bertujuan untuk meninjau kekangan-kekangan yang wujud sama ada secara nyata atau tidak yang menjadikan usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di kalangan pelajar asing tidak berjaya.  Hasil daripada kajian ini dapat dijadikan kayu pengukur untuk mengenalpasti faktor-faktor perekat yang menggagalkan pelajar asing untuk menguasai kemahiran Bahasa Melayu iaitu membaca, mendengar dan bertutur di dalam Bahasa Melayu dengan baik.
Di antara faktor yang diperincikan di dalam kajian oleh Fa’izah, Zamri dan Mohamed Amin (2009)  ini ialah faktor dalaman iaitu kemanusiaan dan faktor luaran seperti persekitaran dan teknik pengajaran dan latihan.  Faktor dalaman adalah merujuk kepada keberadaan pelajar itu sendiri yang gagal menyerap ilmu tersebut dengan baik ataupun kegagalan pensyarah atau tenaga pengajar mengaplikasi teknik yang betul dalam menyampaikan pengajaran.  Faktor luaran pula boleh dikatakan ialah lingkungan masyarakat sekitar mereka yang tidak menggunakan kemahairan bahasa Melayu dengan betul sama ada menggunakan bahasa rancu ataupun menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya.  Faktor lain, yang juga memberi kesan ialah teknik pengajaran dan latihan yang tidak konsisten atau tidak bersesuaian dengan mereka menjadikan mereka semakin sukar memahami apa yang ingin disampaikan.

DAPATAN
Dapatan daripada kajian ini telah menggariskan sebelas (11) penyebab utama yang menjadi kekangan utama bagi pelajar asing menguasai kemahiran bertutur bahasa Melayu.  Di bawah dua sebab di atas iaitu sebab dalaman dan sebab luaran disenaraikan pula sebab-sebab yang lebih terperinci yang menjadi punca masalah ini. Di antara yang disenaraikan oleh 10 orang responden yang dipilih secara teknik temu-bual itu ialah faktor dalaman seperti sikap, perasaan malu, tiada motivasi, masalah sebutan dan faktor luaran seperti, gangguan bahasa ibunda, budaya, umur tenaga pengajar, kekurangan latihan dan situasi persekitaran.
Pertama, berdasarkan reaksi responden  ialah masalah sikap pelajar asing itu sendiri yang lebih gemar berkumpul di dalam kelompok penutur jati bahasa ibunda mereka sendiri.  Tiada percampuran dengan pelajar tempatan yang berpengalaman bertutur di dalam bahasa Melayu di dalam kelas.  Padahal, percampuran secara sihat di antara pelajar asing dan pelajar tempatan sebenarnya memberi kesan simbiosis buat kedua-dua pihak.  Menurut responden, sikap negatif tersebut mendorong pula untuk mereka bereaksi pasif dan mempelajari bahasa Melayu hanya di dalam kelas dan tidak mempraktisnya di luar kelas.
Berdasarkan dapatan kajian tersebut didapati pelajar asing cenderung merasa malu atau lebih tepat lagi rendah diri dengan pelajar lain yang kelihatannya lebih hebat daripada mereka.  Apabila merasa rendah diri maka keyakinan diri akan menurun menyebabkan pelajar seterusnya hilang motivasi dan berusaha pula untuk mengelakkan diri daripada situasi tersebut. Ini yang dinyatakan oleh responden kajian sebagai pensyarah apabila ada ketikanya apabila tiba giliran mereka membuat pembentangan, mereka meninggalkan kelas.
Dapatan seterusnya memperlihatkan bahawa gangguan bahasa ibunda juga adalah salah satu faktor luaran di mana responden kajian memberitahu bahawa pelajar akan lebih menguasai bahasa Melayu sekiranya terdapat kesamaan di dalam aksara bahasa, mereka lebih mudah menguasainya.
Faktor ketiga yang dikaitkan dengan kegagalan pelajar asing menguasai kemahiran bertutur di dalam bahasa Melayu dengan baik ialah faktor luaran iaitu faktor budaya.  Responden seterusnya memberitahu bahawa pelajar dari Asia Barat lebih cenderung berbahasa Arab atau Inggeris berbanding dengan pelajar dari Asia Tengah seperti India atau Bangladesh. Menurut responden ini berlaku budaya di Asia Barat lebih menekankan pemerkasaan bahasa Arab itu sendiri di samping bahasa Inggeris dan bukan bahasa asing selainnya.
Halangan seterusnya yang dikenalpasti ialah faktor umur. Dapatan ini dikuatkan lagi oleh hujah Maimunah dan Faridah (2003) dalam Atiah dan Ramlah (2003) yang mengatakan salah satu ciri pelajar asing yang boleh menjayakan P&P bahasa adalah umur yang menentukan proses kematangan mereka berfikir.  Kebiasaannya ia berlaku bagi pelajar yang  berumur melebihi 20-an ke atas.  Tambah responden lagi, umur juga boleh merupakan penyebab pelajar sukar menyebutkan konsonan yang tiada di dalam bahasa mereka berikutan faktor sebelumnya iaitu cenderung menggunakan bahasa ibunda.
Berikutan dengan kecenderungan menggunakan bahasa ibunda, maka timbul pula masalah sebutan yang menjadi faktor kekangan yang seterusnya. Responden menegaskan masalah sebutan sangat ketara berlaku di kalangan pelajar asing China yang sukar mengucapkan bunyi  ‘r’ kerana bunyi itu wujud di dalam skala yang sangat kecil di dalam bahasa mereka. Ditambah lagi, skala yang kecil itu pula berbeza fiturnya daripada segi fonetik dengan fitur getaran dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan perbezaan lain seperti /d/ dengan /t/ atau /b/ dengan /p/ yang nyata terlihat di dalam sistem pengejaan kata-kata tertentu.
Beralih pula kepada faktor luaran yang menjadi kekangan kepada pelajar asing iaitu program latihan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa  peruntukan masa atau waktu P&P yang ditetapkan oleh sesuatu program menjadi ban penghalang kerana hanya satu semester dan merupakan masa yang sangat singkat.  Ini diakui sendiri oleh pelajar asing yang mengikuti kursus PHD yang mengatakan bahawa dia memerlukan dua atau tiga kursus sekurang-kurangnya untuk membantu beliau menguasai bahasa Melayu sedangkan satu semester hanya memperuntukkan 14 minggu pengajian sahaja.
Dengan itu dapat dikatakan bahawa faktor latihan yang singkat menjurus kepada sukarnya pelajar asing menguasai kemahiran berbahasa Melayu kerana terikat dengan komitmen pengajian yang ketat. Ditambah lagi mereka tidak mempunyai tempat atau persekitaran yang tepat untuk membuat latihan.  Persekitaran mereka dikelilingi oleh penutur bahasa ibunda ataupun penutur tempatan yang tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Jadi, tempat latihan mereka terhad hanya di dalam kelas sahaja.
Faktor akhir yang dikenalpasti mendorong kepada kesukaran pelajar asing menggunakan kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu ialah persekitaran mereka sendiri. Responden menyatakan bahawa, persekitaran yang tidak memihak kepada bahasa Melayu sedikit sebanyak melayukan proses latihan pelajar asing untuk bertutur di dalam bahasa Melayu sendiri.
Ia berlaku sama ada masyarakat sekitar menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan mereka ataupun menggunakan bahasa rancu seperti bahasa pasar, bahasa basahan, bahasa dialek yang sudah tentu tidak dapat difahami mereka. Ini dikuatkan lagi dengan kajian Siti Saniah (2012) yang mengatakan bahawa persekitaran pembelajaran tidak membantu para pelajar asing mempraktiskan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu di Malaysia.

KESIMPULAN
Sebagai itlakannya dapatlah dikumpulkan bukti bahawa kekangan yang dihadapi oleh pelajar asing untuk mempelajari atau mempraktiskan kemahiran bertutur di dalam bahasa melayu tidak akan berjaya selagi faktor-faktor dalaman seperti sikap, masalah sebutan, budaya, malu, gangguan bahasa ibunda dan masalah luaran seperti kaedah pengajaran, tenaga pengajar dan persekitaran tidak dicari solusinya.

Sehubungan dengan itu, kelemahan-kelemahan ini harus ditangani demi memastikan matlamat untuk membolehkan pelajar asing menguasai kemahiran asas berbahasa melayu demi memastikan kelangsungan hidup sosial mereka berjalan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah lain pula. 

Wednesday, 27 August 2014

4 Hari Sebelum Merdeka

Assalamualaikum. Bismillah.

Beberapa hal yang masih menjadi misteri dalam hidup kita ialah soal jodoh, hidup dan mati. Dalam banyak ketika, aku pun masih tertanya-tanya kenapa dan macam mana aku boleh berjodoh dengan dia sedangkan pada masa tu, aku sudah menyilihgantikan pilihan-pilihan yang sepatutnya menjadi jodoh aku.(Amboi mak...ayat. Tak ingat!)

Mungkin sebab ketekalan (consistency) dia menelefon aku yang mula-mulanya seminggu sekali, lepas tu up sikit, dua tiga hari sekali dan akhirnya tiap-tiap hari. Pada 1995, waktu tu aku dah mulai berkrisis dengan boyfriend sebelum tu dan sedang menyulam kasih dengan orang lain. Bukan nak cerita aku ni jahat, berbilang kawan lelaki. Tetapi, ketika itu, aku fikir dia memang kawan aku. Malahan, ada sesetengah perkara pun bila aku dah pening kepala dengan para boyfriend aku, aku adukan pada dia. Lagipun, kami tak pernah bertemu. Aku tak risau dengan situasi masing-masing 'menyetan' - (istilah kawan baik aku. Bila lelaki dengan perempuan pergi dating.)

Sampai pada satu ketika, pada bulan Ramadan. Aku dan kawan aku, Yati dan Zikri menghantar adik Yati ke Puduraya. Disebabkan hari masih pagi, aku telefonlah dia. Kalau dia free, bolehlah kita bertemu muka untuk pertama kalinya. Maka, lokasi pertemuan diaturkan di Taman Tasik Shah Alam. Panik beb. Tak pernah jumpa. Aku menyorok dalam kereta ketika dia sampai. Aku beritahu Zikri, "kalau tak hensem, moh kita balik!"

Tapi, sebaik bertentang mata, jeng...jeng...jeng. Okay lah. menepati ciri-ciri lelaki yang aku harapkan jugak walaupun tak semua. Ciri-ciri yang aku mimpikan dalam entri sebelum ni memang tak ada! Kecuali dia tinggi sahaja. Lepas tu apa jadi?

Aku, kanan, beberapa hari sebelum bergelar isteri - cuti-cuti ke Cherating.


Macam-Macam Ada 24 : 101 Kesalahan Yang Biasa Dilakukan oleh Penulis

Teks : Monalita Mansor
Gambar : Koleksi Peribadi

Assalamualaikum. Salam Kreatif. Bismillah.

Setelah menceritakan perbezaan fizikal cerpen dan novel, izinkan saya berkongsi sifat-sifat hakiki cerpen yang membezakan ia dengan novel. Boleh? Kalau info ni tak cukup, harap bolehlah kalian mendapatkan bantuan pak cik Google dan guru-guru penulisan lain melalui blog atau apa juga wacana ilmu mereka ya. 

Al maklum sahaja, saya ni hamba Allah yang dhaif. Ilmu yang ada ni hanya saya peroleh daripada pengalaman pembacaan dan pemerhatian yang sudah tentulah tidak bersifat teknikal dan faktual. Saya fikir, asal boleh dikongsi, sudah.

Perhatikan dua perenggan tersebut dan jawab di ruangan komen yang mana satu cerpen dan yang mana satu novel.

(a) 

Gadis itu tersenyum. Sekilas aku memandang tanda nama di dadanya yang tertutup rapi dengan tudung berbilang warna. Berkerut dahiku. Seakan nama itu sangat biasa di minda ini. Aku membalas senyumnya, lantas menyatakan asbab tujuanku. Dia mengangguk. Seolah-olah sudah maklum dan terus bangun, meminta aku mengekorinya menuju ke satu arah.


(b)

Gadis itu tersenyum. Bibir yang dioles dengan warna kusam itu masih menarik. Sekilas dia memandang tanda nama gadis itu. Wan Rania. Berkerut dahinya. Dipandangnya sekali lagi tanda nama pada tudung perempuan itu yang berbilang warna. Nama Wan Rania menarik ingatannya pada sebuah memori yang berlari jauh ke belakang. Belakang sebelum dia menjadi dirinya sekarang. Gadis sunti pengawas perpustakaan yang tegas. Gadis sunti yang tidak mengampunkannya walaupun dia hanya terlambat sehari menghantar buku yang dipinjamnya. Lebih daripada itu, memang disengajakan kerana dia tahu, Wan Rania bertugas pada hari itu.

    "Rania." Halus bicara terluah daripada bibirnya.
    "Saya...encik...?"

    "Saya nak jumpa Encik Khairul." Tergagap-gagap dan tersasul-sasul dia menyusun bicara, sehinggalah sebaris ayat lengkap dan jelas diucapkan. Rania yang menyedari tetamu di depannya sedang tergamam, segera bangun. Dia memaniskan muka, sebelum memohon izin untuk menunjukkan arah bilik Encik Khairul.


Pada entri yang akan datang, kita bercerita lagi. Untuk anda yang berminat menyertai kelas Asas Blog dan Penulisan Kreatif, pm untuk maklumat lanjut di facebook ya.

Tuesday, 26 August 2014

Menghitung Hari: 5 Hari Sebelum Menjelang Merdeka.

Emak dengan ayah. Diorang selalu juga bising bila telefon bunyi tengah-tengah malam buta atau kadang-kadang subuh sapie!
Teks : Monalita Mansor
Gambar : Koleksi Peribadi

Assalamualaikum. 31 Ogos sebenarnya lebih daripada merdeka sahaja buat aku dan suami. Sebab 31 Ogos 1997, kami diijabkabulkan 3 hari sebelum hari lahir aku yang ke-23. 23? muda sangat ke? Entah, tak rasa pulak gitu sebab memang sasaran aku nak kahwin umur 23, kalau bukan dengan dia ni pun. (Cewah!)

Perbezaan Cerpen dan Novel
novel dalam pelbagai genre
Teks : Monalita Mansor
Gambar : Carian Google

Assalamualaikum dan Salam Kreatif. Bismillah.

Catatan ini mungkin bukan untuk bacaan penulis. Tetapi lebih kepada bacaan orang awam yang masih keliru. Apakah bezanya karya yang dipanggil cerpen dan novel? Kedua-duanya karya kreatif, perlukan kreativiti, dan perlukan penulis memerah dan mengolah ilham menjadikan ia suatu kisah yang menarik.

Cerpen bermaksud cerita pendek. Ada juga istilah cerkon : cerita kontot/cerpen kontot, cerpan : cerpen panjang, cerpen bersiri tetapi itu semua istilah. Di dalam dunia penerbitan karya fizikal, buat masa sekarang, hanya tiga konsep karya yang diketengahkan; cerpen, novelet dan novel.

cerpen sebagaimana namanya, cerita pendek tentulah menggunakan semua aspek penulisan yang ringkas. Namun begitu, tidak bermakna semua hasil tulisannya adalah hasil tangkap muat dan asal siap sahaja. Kriteria cerpen adalah seperti berikut;

1. Maksima 10 muka surat (lebih kurang 2000 patah perkataan) - bagi cerpen kanak-kanak 4 muka surat
2. Kebiasaannya menggunakan sudut pandangan orang pertama, aku, saya, 
3. Wataknya kurang daripada 4
4. Latarnya terhad
5. Plotnya ringkas (hanya 1) dan pantas (pengenalan/konflik/twist/peleraian)

Novelet pula berada di antara cerpen dan novel. Kriterianya ialah jumlah perkataan yang diperlukan iaitu sekitar 20 000 patah perkataan. Tak perlu kira, aplikasi Words tu kan ada perisian Count Word. 

Novel pula tidak mempunyai perkataan maksima tetapi kebiasannya ia dikira berdasarkan jumlah muka surat. Terpulang kepada kehendak penerbit sesebuah penerbitan. Kebiasaannya mereka meletakkan daripada 400 - 500 muka surat. Bagi novel remaja ia mungkin mencecah 200-250 dan novel kanak-kanak ialah 150 muka surat. 

Cerpen biasanya dipaparkan di dalam akhbar berukuran semuka penuh. Jika di dalam majalah, ia mungkin mengambil beberapa muka surat. Ada juga novel yang diterbitkan di dalam akhbar atau majalah dan ia disebut pula novel bersiri. Istilah cerpen bersiri, pada pemahaman saya adalah novel atau novelet pada akhirnya, sebaik kisah di dalamnya ditamatkan.
Diharapkan catatan ringkas ini memberi sedikit pemahaman kepada anda mengenai kedua-dua subjek tersebut. 

Jika anda ingin menyertai kami di Kelas Asas Blog dan Penulisan Kreatif, jemput PM ataupun whatsapp 011-19737269 atau emel : monalitamansor@gmail.com
cerpen yang dikumpulkan dan dijadikan kompilasi

Monday, 25 August 2014

Macam-Macam Ada 23 : 101 Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Penulis

Senget Saja, Bukan Pandir

Teks : Monalita Mansor
Gambar : Carian Google

Assalamualaikum dan Salam Kreatif. Bismillah.

Apa yang bakal saya coretkan ini, bukanlah satu kesalahan. Hanya boleh dikatakan ia berlaku disebabkan kita tidak tahu apa yang sedang kita buat. Saya juga cenderung melakukannya satu ketika dahulu. Dengan niat untuk membezakan plot (flash back dan flash forward) atau pernyataan watak (dialog dan monolog) maka, seluruh ayat/dialog atau perenggan telah saya sengetkan (italik). Rupa-rupanya, perbuatan itu menganggu pembacaan dan kelancaran cerita. 

Dipanjangkan daripada diskusi di sebuah grup, saya pertontonkan beberapa teknik membezakan atau memecahkan perenggan yang ditulis oleh Salina Ibrahim, Hizairi Othman dan Saharil Hasrin Sanin di dalam karya mereka. Selain daripada ia merupakan teknik membezakan plot, ia juga boleh digunakan sebagai teknik pemecah perenggan.
teknik penomboran Roman dan pentarikhan

teknik naratif - perhatikan perkataan 'dulu'

teknik lima bintang

teknik dialog

Untuk anda yang ingin bersama-sama mengikuti kelas asas blog dan penulisan, kelas asas blog bisnes, penulisan kreatif, rakan niaga sila hubungi kami di facebook atau whatsapps 011-19737269 atau e-mel monalitamansor@gmail.com

sumber : antologi cerpen Amanda Balqis dan Syonagar, Hizairi Othman

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Tabung